Realizujemy projekt finansow​any przez NCBiR oraz Unię Europejską.

czytaj więcej

Klauzula informacyjna

ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] informujemy, że:  

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Data Juice Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Platanowej 11 (KRS:0000741167, NIP:5242869394). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Contact (at)datajuicelab.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod(at)datajuicelab.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesyłanych zapytań, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi przesłanego zapytania bądź do czasu złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora, tj. np. firmie informatycznej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytanie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.